راهنمای مرحله ششم – پرداخت

راهنمای مرحله ششم

  • لطفا نحوه پرداخت مبلغ سفارش را انتخاب کنید.
  • دکمه ذخیره را بفشارید و تا آپلود شدن کامل نقاشی صبر کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.