راهنمای مرحله پنجم – بررسی اطلاعات

راهنمای مرحله پنجم

  • اطلاعات سفارش خود را بازبینی کنید.
  • در صورت صحت اطلاعات تیک “من روبات نیستم” را بزنید و وارد مرحله بعد شوید.